Patient Privacy Policy


RAYPRO – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTA (CS)

 1. Úvod

Společnost Rayner Intraocular Lenses Limited (dále v tomto dokumentu označovaná jako „společnost Rayner“ nebo zájmenem „my“ v odpovídajícím skloňování) se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Společnost Rayner je správcem osobních údajů platformy RayPRO a tyto zásady se vztahují na zpracování vašich osobních údajů v rámci této platformy.

RayPRO byla vytvořena jako digitální platforma, která umožňuje poskytování služeb v oblasti operací šedého zákalu (tzn. slouží chirurgům a nemocnicím) a plynulé shromažďování údajů o výsledcích měření u pacientů (dále jen PROM, Patient Reported Outcome Measures), jakož i údajů o celkové spokojenosti pacientů se zkušenostmi z chirurgických zákroků.

Hlavním cílem platformy RayPRO je umožnit nám i zdravotnickým pracovníkům zlepšit kvalitu chirurgických výkonů s pomocí lepších klinických poznatků. Shromažďování údajů je zjednodušeno a minimalizováno, přičemž hlavní důraz je kladen na zlepšování zdraví a péče o současné i budoucí generace pacientů se šedým zákalem.

 1. Souhlas

V souladu se zákony na ochranu osobních údajů jsme povinni vám poskytnout konkrétní informace o tom, kdo jsme, jak zpracováváme vaše osobní údaje a pro jaké účely, a jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Tyto informace jsou uvedeny v tomto dokumentu, Zásadách ochrany osobních údajů pacienta RayPRO (dále jen „Zásady“), a je důležité, abyste si je prostudovali.

Za účelem registrace v systému RayPRO poskytují pacienti svému lékaři úvodní souhlas. Proto je před registrací vašich údajů na platformě RayPRO váš lékař povinen získat váš souhlas buď v podobě příslušného předchozího souhlasu, nebo si vyžádá váš ústní souhlas s takovým zpracováním. V případě ústního souhlasu vám váš lékař předá leták RayPRO, který obsahuje podrobnosti o zpracovávaných údajích pacienta a odkaz na tyto Zásady. Před registrací na platformě RayPRO musí lékař potvrdit, že byl požadovaný souhlas pacienta poskytnut.

Kdykoli můžete změnit názor a svůj souhlas odvolat. Pro tento účel nás kontaktujte na adrese privacy@localhost, V takovém případě však nebude mít odvolání souhlasu vliv na oprávněnost jakéhokoliv předchozího zpracování.

 1. Kontaktní údaje

Jmenovali jsme správce pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obracet v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad, a to na níže uvedeným způsobem.

Naše úplné údaje:

 • Úplný název právnické osoby: Rayner Intraocular Lenses Limited
 • Pozice vedoucího pracovníka odpovědného za dohled nad ochranou osobních údajů: Jednatel
 • E-mailová adresa:  privacy@localhost
 • Poštovní adresa: 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex BN14 8AQ

Kdykoliv máte právo podat stížnost na Úřad komisaře pro informace (ICO, Information Commissioner’s Office), který je dozorčím orgánem pro problematiku ochrany údajů ve Spojeném království. Podrobné informace o postupu vyřizování stížností u ICO naleznete na adrese https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

 1. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov a vaša povinnosť informovať nás o zmenách

Změny těchto Zásad a vaše povinnost nás informovat v případě změn

Tyto Zásady ochrany osobních údajů RayPRO pravidelně revidujeme. Tato verze byla naposledy aktualizována 19. února 2019. V případě, že dojde k jejím změnám, budou tyto změny uvedeny na této stránce případně vás budeme informovat e-mailem.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme k dispozici, byly přesné a aktuální. Dojde-li během našeho vztahu ke změně vašich osobních údajů, informujte nás prosím.

 1. Údaje, které o vás shromažďujeme

Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, jako jsou:

 • Údaje o totožnosti: : jméno, příjmení, ID pacienta, rok narození, pohlaví, jazyk komunikace.
 • Kontaktní údaje: : e-mailová adresa.
 • Zdravotní údaje: : základní informace o vaší operaci očí, a to název nemocnice, datum operace, operované oko (P / L), použitá nitrooční čočka (model a parametry), zda byla operace provedena z důvodu vetchozrakosti (A / N) a zda byla operace komplexní (A / N).

Zároveň pro jakékoli účely shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale ze zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost.

Kromě výše uvedených zdravotních údajů neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů o vaší osobě (včetně údajů o vaší rasové nebo etnické příslušnosti, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví, a genetické a biometrické údaje) a neshromažďujeme žádné informace o odsouzeních a trestných činech.

 1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Shromažďovat a zpracovávat budeme následující údaje:

 • Informace, které nám poskytnete.  Vyplněním formulářů ve webové aplikaci a na webových stránkách týkajících se našich služeb (dále jen „naše webové stránky“) nebo prostřednictvím komunikace vedené s námi (např. e-mailem nebo chatem) souhlasíte, že nám poskytnete své osobní údaje (včetně údajů o totožnosti, kontaktních údajů a odpovědí v dotaznících). Tyto údaje zahrnují i informace poskytované při registraci na platformě RayPRO a při nahlášení problémů se službami RayPRO nebo některým z našich serverů. Budete-li nás kontaktovat, uchováme si záznam o takové komunikaci.
 • Údaje, které shromažďujeme o vás a vašem zařízení.  Při každé návštěvě některé z našich webových stránek automaticky shromažďujeme osobní údaje včetně údajů o vašem zařízení, obsahu a použití. Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. Další podrobné informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Rayner.
 1. Soubory cookie

Soubory cookie používáme, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů aplikace a pamatovali si vaše preference. Díky tomu vám můžeme zajistit pohodlnější používání aplikace a aplikaci vylepšovat. Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, o účelu, pro který je používáme, a vašem právu volby ohledně používání souborů cookie najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Rayner a Zásadách používání souborů cookie.

 1. Jak vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje použijeme pouze v zákonem povoleném rozsahu. Nejčastěji vaše osobní údaje používáme za následujících okolností:

 • Pokud jste před zpracováním poskytli svůj souhlas.
 • Pokud je to nezbytné z titulu našich oprávněných zájmů (nebo zájmů třetí strany) a vašich zájmů, za předpokladu, že tyto zájmy nejsou převáženy základními právy.
 • Pokud musíme dodržet zákonnou nebo regulační povinnost.

Další informace o typech právních předpokladů, na které se budeme při zpracování vašich osobních údajů spoléhat, naleznete v glosáři na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Účely používání vašich osobních údajů
Účel / činnost Typ údajů Právní předpoklady zpracování
Registrace vás, pacienta, na platformě RayPRO Totožnost
Kontakt
Zdraví
Váš souhlas
Řízení našeho vztahu s vámi, včetně zasílání upozornění na změny těchto Zásad ochrany osobních údajů pacientů RayPRO Totožnost
Kontakt
Profil
Váš souhlas
Nezbytnost pro naše oprávněné zájmy (průběžné aktualizace záznamů a analýzy používání produktů / služeb našimi zákazníky)
Nutnost dodržovat zákonné povinnosti (informovat vás o jakýchkoli změnách našich obchodních podmínek)
Příprava dotazníků generovaných platformou RayPRO (1 týden, 3 měsíce, 1 / 2 / 3 roky po operaci) a zaznamenávání odpovědí Totožnost
Kontakt
Zdraví
Váš souhlas
Nezbytnost pro naše oprávněné zájmy (analýzy používání produktů / služeb našimi zákazníky a rozvíjení našeho podnikání a produktů / služeb)
Řízení a ochrana našeho podnikání a platformy RayPRO včetně odstraňování problémů, analýz dat a testování systému Totožnost
Kontakt
Zdraví
Nezbytnost pro naše oprávněné zájmy (pro naše podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě)

 

Kromě výše uvedeného budeme používat agregované a anonymizované údaje o zdraví pacientů pro výzkum a vývoj, klinické použití, bílé knihy a marketingová prohlášení.

Souhlasíte-li, že nám poskytnete své osobní údaje, žádáme vás také o souhlas se sdílením vašich osobních údajů s interními třetími stranami a externími třetími stranami definovanými v glosáři.

 1. Mezinárodní předávání údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů zajišťujeme požadavkem, aby všechny naše společnosti ve skupině dodržovaly při zpracování vašich osobních údajů stejná pravidla. Tato pravidla se nazývají „závazná podniková pravidla“.

Předáme-li vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme poskytnutí podobné úrovně jejich ochrany dodržováním alespoň jednoho z následujících ochranných opatření:

 • Vaše osobní údaje budeme předávat pouze do zemí, u nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Další podrobné informace viz Evropská komise: Přiměřenost ochrany osobních údajů v zemích mimo EU.
 • Používáme-li konkrétní poskytovatele služeb, můžeme využívat zvláštní smlouvy schválené Evropskou komisí, které zajišťují stejnou ochranu osobních údajů, jako je tomu v Evropě. Další podrobné informace viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí.
 • V případě využívání poskytovatelů sídlících v USA můžeme těmto údaje předávat, jsou-li součástí štítu na ochranu údajů, který vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu osobních údajů sdílených mezi Evropou a USA. Další podrobné informace viz Evropská komise: Štít EU-USA na ochranu soukromí.
 1. Bezpečnost údajů

Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou uchovávány na zabezpečených serverech našeho pečlivě vybraného IT partnera. Takoví partneři musí mít minimálně certifikaci ISO27001. Po obdržení vašich údajů se budeme řídit přísnými pravidly pro postupy a bezpečnost, abychom zabránili jejich neúmyslné ztrátě či neoprávněnému použití nebo přístupu k nim.

Zavedli jsme postupy, jak řešit jakékoli podezření na narušení osobních údajů, a v takovém případě vás a příslušné regulační orgány upozorníme, bude-li to požadováno příslušnými právními předpisy.

 1. Uchovávání údajů

Údaje uchováváme, je-li to s ohledem na správu systému RayPRO nutné, s výhradou zákonných povinností tyto informace dále uchovávat. Informace, které jsou s vámi spojeny, budou běžně uchovány tak dlouho, dokud bude třeba.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání svých údajů: další informace naleznete níže v části Vaše zákonná práva..

Budeme-li vaše osobní údaje anonymizovat (aby již nemohly být s vámi spojovány) pro výzkumné nebo statistické účely, můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu a aniž bychom vás o tom museli informovat.

 1. Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte podle zákonů na ochranu osobních údajů následující práva vztahující se k vašim osobním údajům.

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům (tzv. „žádost o přístup subjektu údajů“). Budete tak moci získat kopii svých osobních údajů, které uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu s předpisy.
 • Požádat o opravu svých osobních údajů, které uchováváme. Budete tak moci opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné údaje, které uchováváme. Je však možné, že budeme muset ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Požádat o vymazání svých osobních údajů. Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění svých osobních údajů, pomine-li důvod, abychom je dále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění svých osobních údajů, u kterých jste úspěšně uplatnili své právo na vznesení námitky proti jejich zpracování (viz níže), které jsme zpracovávali nezákonným způsobem, nebo které jsme povinni vymazat z důvodu dodržení předpisů. Mějte však na paměti, že z konkrétních právních důvodů, které vám budou v odpovědi na vaši žádost oznámeny, nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o výmaz.
 • Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, při jejichž zpracování se opíráme o náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany), došlo-li na vaší straně ke konkrétní situaci, kvůli které chcete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, protože se domníváte, že toto zpracování má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování vašich informací, které mají přednost před vašimi právy a svobodami.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:
  • chcete-li, abychom ověřili přesnost těchto údajů;
  • je-li používání vašich osobních údajů z naší strany nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali;
  • potřebujete-li, abychom vaše osobní údaje uchovávali, i když je už nepožadujeme, protože chcete ověřit, uplatnit nebo obhájit své právní nároky; nebo
  • vznesli-li jste námitku proti našemu používání vašich údajů, ale potřebujeme ověřit, zda naše oprávněné důvody k jejich používání nejsou převažující.
  • Požádat o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi určené třetí straně ve strukturovaném, obecně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme vás, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, ke kterým jste nám původně poskytli svůj souhlas s jejich používáním, nebo informace, které jsme použili k uzavření smlouvy s vámi.
  • Kdykoliv odvolat svůj souhlas, o který se při zpracovávání vašich osobních údajů opíráme. Nebude to mít však vliv na oprávněnost zpracování, které proběhlo před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout konkrétní produkty nebo služby. V takovém případě vám při odvolání vašeho souhlasu poradíme.

  Máte také právo požádat nás, abychom nadále nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

  Chcete-li kterékoli z těchto práv uplatnit, obraťte se na nás na adresu 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex NEBO nám zašlete e-mail na  ALEBO privacy@localhost.

  Glosář

  Typy „právních předpokladů“

  Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů znamená, že jste vyjádřili svůj souhlas prohlášením nebo jasným vyjádřením souhlasu ke zpracování svých osobních údajů pro konkrétní účel. Váš souhlas bude platný pouze v případě, že se jedná o svobodně učiněné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření vaší vůle. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí se na nás obrátit.

  Oprávněný zájem znamená zájem našeho podniku o vedení a řízení naší podnikatelské činnosti za účelem poskytování nejlepších služeb / produktů a zkušeností s nejvyšší bezpečností. Než zahájíme zpracování vašich osobních údajů pro náš oprávněný zájem, dbáme na to, abychom zvážili a vyrovnali případný dopad na vás (pozitivní i negativní). Vaše osobní údaje nepoužíváme pro činnosti, při kterých by byly naše zájmy potlačeny dopadem na vás (nemáme-li váš souhlas nebo není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak). Ohledně dalších informací o způsobu, jakým posuzujeme naše oprávněné zájmy vůči případnému dopadu na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi, se na nás můžete kdykoliv obrátit.

  Plněním smlouvy se rozumí zpracování vašich údajů, je-li nezbytné pro plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo provedení vámi vyžádaných opatření před uzavřením takové smlouvy.v

  Dodržování zákonné povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme.

  Třetí strany

  Interní třetí strany

  Ostatní společnosti skupiny Rayner Group jednající jako společní správci nebo zpracovatelé údajů, kteří sídlí v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku a USA a poskytují služby IT a správy systému a předkládají zprávy vedení.

  Externí třetí strany

  Poskytovatelé služeb působící jako zpracovatelé údajů sídlící ve Spojeném království, kteří poskytují služby IT a správy systému.

  Regulační orgány a další úřady sídlící ve Spojeném království, které za určitých okolností vyžadují hlášení o provádění zpracování osobních údajů.