Patient Privacy Policy


RAYPRO – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA (SL)

 1. Úvod

Spoločnosť Rayner Intraocular Lenses Limited (spolu ďalej ako „Rayner“, „my“, „nás“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch uvádzaná v týchto zásadách) je zaviazaná chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Spoločnosť Rayner je prevádzkovateľ osobných údajov pre platformu RayPRO a tieto zásady sa týkajú spracovania vašich osobných údajov platformou RayPRO.

Systém RayPRO je navrhnutý tak, aby bola digitálnou platformou, ktorá umožňuje službám operácie sivého zákalu (t. j. chirurgom a nemocniciam) plynulo zhromažďovať údaje o výsledkoch (PROM) hlásené pacientom, ako aj celkovú spokojnosť pacientov s ich skúsenosťami s operáciou.

Hlavným cieľom platformy RayPRO je umožniť nám aj zdravotníckym pracovníkom zlepšiť kvalitu chirurgických výsledkov prostredníctvom lepších klinických poznatkov. Zhromažďovanie údajov je zjednodušené a obmedzené na minimum, pričom ústredné zameranie je na zlepšenie zdravia a starostlivosti o súčasné aj budúce generácie pacientov so sivým zákalom.

 1. Súhlas

Podľa právnych predpisov o ochrane údajov sme povinní vám poskytnúť určité informácie o tom, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely a aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takéto informácie sú uvedené v tomto dokumente, v zásadách ochrany osobných údajov pacientov RayPRO (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“). Je dôležité, aby ste si tieto informácie prečítali.

Na účely registrácie v systéme RayPRO poskytujú pacienti prvotný súhlas svojmu zdravotníckemu pracovníkovi.  Pred registráciou vašich údajov na platforme RayPRO sa preto od vášho lekára požaduje, aby získal váš súhlas buď prostredníctvom príslušného už existujúceho povolenia, alebo získa váš ústny súhlas, že s takýmto spracovaním súhlasíte. Ak budú mať ústne povolenie, poskytnú vám leták pre pacienta k systému RayPRO, ktorý obsahuje podrobnosti o údajoch, ktoré spracúvame, a odkaz na tieto zásady. Pred registráciou na platforme RayPRO je zdravotnícky pracovník povinný potvrdiť, že požadovaný súhlas bol udelený.

Svoj názor môžete kedykoľvek zmeniť a odvolať ho tým, že sa na nás kedykoľvek obrátite na adrese privacy@localhost, čo však neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania uskutočneného pred odvolaním vášho súhlasu.

 1. Kontaktné údaje

Vymenovali sme manažéra pre ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na neho pomocou údajov uvedených nižšie.

Naše údaje sú:

 • Úplný názov právnickej osoby: Rayner Intraocular Lenses Limited
 • Meno vedúceho pracovníka zodpovedného za dohľad nad ochranou osobných údajov: Riaditeľ právneho oddelenia
 • E-mailová adresa: privacy@localhost
 • Poštová adresa: 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex BN14 8AQ
 1. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov a vaša povinnosť informovať nás o zmenách

Zásady ochrany osobných údajov systému RayPRO pravidelne kontrolujeme.

Táto verzia bola naposledy aktualizovaná 19. februára 2019. Zásady sa môžu zmeniť a ak áno, tieto zmeny sa zverejnia na tejto stránke a prípadne vás informujú e-mailom.

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Informujte nás, ak sa vaše osobné údaje zmenia počas nášho vzťahu s vami.

 1. Údaje, ktoré o vás zbierame

Môžeme zhromažďovať, používať, ukladať a prenášať rôzne druhy osobných údajov o vás takto:

 • Údaje o totožnosti: meno, priezvisko, ID pacienta, rok narodenia, pohlavie, hovorený jazyk.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa.
 • Zdravotné údaje: základné informácie o vašej operácii očí, konkrétne nemocnica, dátum operácie, operované oko (Ľ/P), použitá vnútroočná šošovka (model a sila), či bol zákrok poskytnutý pre zmiešané videnie (ÁNO/NIE) a či bol zákrok komplexný (ÁNO/NIE).

Zhromažďujeme, používame a poskytujeme súhrnné údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje, na ľubovoľné účely. Súhrnné údaje by mohli byť odvodené z vašich osobných údajov, ale podľa právnych predpisov sa nepovažujú za osobné údaje, pretože tieto údaje priamo ani nepriamo neodhalia vašu totožnosť.

Okrem vyššie uvedených zdravotných údajov nezhromažďujeme o vás žiadne osobitné kategórie osobných údajov (vrátane podrobností o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informáciách o vašom zdravotnom stave a genetických a biometrických údajoch) a nezhromažďujeme žiadne informácie o odsúdeniach za trestné činy a prečiny.

 1. Ako sa vaše osobné údaje zhromažďujú?

Budeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje o vás:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete. Toto sú informácie (vrátane totožnosti, kontaktných údajov a odpovedí na dotazníky), s ktorých poskytnutím nám súhlasíte vyplnením formulárov na stránkach aplikácií a na stránkach služieb (spolu ďalej „naše stránky“), alebo o nich korešpondujete s nami (napríklad e-mailom alebo chatom). Zahŕňajú informácie poskytované pri registrácii na platforme RayPRO a pri nahlásení problému so službami RayPRO alebo na ktorejkoľvek z našich stránok. Ak sa s nami spojíte, o tejto korešpondencii budeme viesť záznamy.
 • Informácie, ktoré zhromažďujeme o vás a vašom zariadení. Vždy, keď navštívite niektorú z našich stránok, automaticky zhromažďujeme osobné údaje vrátane údajov o zariadení, obsahu a použití. Tieto údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie a iných podobných technológií. Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Rayner.
 1. Súbory cookie

Používame súbory cookie, aby sme vás odlíšili od ostatných používateľov stránok aplikácie, aby sme si pamätali vaše preferencie. Pomôže nám to poskytnúť vám dobré skúsenosti pri používaní stránok aplikácie a tiež nám to umožňuje vylepšiť ich. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o účeloch, na ktoré ich používame, a o tom, ako si môžete uplatniť svoje voľby týkajúce sa použitia súborov cookie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Rayner a zásadách používania súborov cookie.

 1. Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje použijeme iba vtedy, keď nám to umožňujú právne predpisy. Najčastejšie používame vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností:

 • Ak ste s tým pred ich spracovaním súhlasili.
 • Ak je to potrebné pre naše legitímne záujmy (alebo záujmy tretej strany) a vaše záujmy a základné práva tieto záujmy neprevyšujú.
 • Ak potrebujeme dodržať zákonnú alebo regulačnú povinnosť.

Viac informácií o druhoch právnych základov, na ktoré sa budeme pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehať, nájdete v slovníku pojmov na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

 1. Účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje
Účel/aktivita Typ údajov Právne základy spracovania
Na vaše zaregistrovanie ako pacienta v platforme RayPRO Totožnosť
Kontakt
Zdravie
Váš súhlas
Na riadenie vášho vzťahu s vami vrátane informovania vás o zmenách v zásadách ochrany osobných údajov pacienta platformy RayPRO Totožnosť
Kontakt
Profil
Váš súhlas
Potrebné na legitímne záujmy (na vedenie aktualizovaných záznamov a na analýzu toho, ako zákazníci používajú naše produkty/služby)
Potrebné na dodržiavanie právnych povinností (na informovanie vás o akýchkoľvek zmenách v našich zmluvných podmienkach)
Na vydanie dotazníkov generovaných platformou RayPRO (po 1 týždni, 3 mesiacoch, 1, 2 a 3 rokoch po operácii) a zaznamenávanie odpovedí Totožnosť
Kontakt
Zdravie
Váš súhlas
Potrebné pre naše oprávnené záujmy (analyzovať, ako zákazníci používajú naše produkty/služby, a vyvíjať ich a rozširovať naše podnikanie)
Na spravovanie a ochranu nášho podnikania a platformy RayPRO vrátane riešenia problémov, analýzy údajov a testovania systému Totožnosť
Kontakt
Zdravie
Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (na chod našej firmy, poskytovanie administratívnych a IT služieb, zabezpečenie siete)

 

Okrem toho budeme používať súhrnné a anonymizované údaje o zdraví pacientov na výskum a vývoj, klinické použitie, biele knihy a marketingové tvrdenia.

Ak súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov, požiadame vás o súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov interným tretím stranám a externým tretím stranám, ako je definované v slovníku pojmov.

 1. Medzinárodné prevody<

Zaisťujeme ochranu vašich osobných údajov tak, že od všetkých spoločností v našej skupine budeme pri spracovaní vašich osobných údajov vyžadovať rovnaké pravidlá. Tieto pravidlá sa nazývajú „záväzné firemné pravidlá“.

Ak prenášame vaše osobné údaje mimo EHP, zaistíme, aby sa im poskytol podobný stupeň ochrany zaistením aspoň jednej z nasledujúcich záruk:

 • Vaše osobné údaje prevádzame iba do krajín, ktoré Európska komisia považuje za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v Európskej komisii: Primeranosť ochrany osobných údajov v krajinách mimo EÚ.
 • Ak využívame určitých poskytovateľov služieb, môžeme použiť konkrétne zmluvy schválené Európskou komisiou, ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe. Ďalšie informácie nájdete v Európskej komisii: Vzorové zmluvy o prenose osobných údajov do tretích krajín.
 • Ak využívame poskytovateľov so sídlom v USA, môžeme im preniesť údaje, ak sú súčasťou Štítu na ochranu osobných údajov, ktorý od nich vyžaduje, aby poskytovali podobnú ochranu ako osobné údaje vymieňané medzi Európou a USA. Ďalšie informácie nájdete v Európskej komisii: Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.
 1. Bezpečnosť údajov

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch nášho starostlivo vybraného IT partnera. Takíto partneri musia mať certifikáciu najmenej ISO27001. Keď dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu vašich osobných údajov alebo prístupu k nim neoprávneným spôsobom.

Zaviedli sme postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov a upozorníme vás a všetky príslušné regulačné orgány, keď sme na to právne povinní.

 1. Uchovávanie údajov

Informácie uchovávame dovtedy, kým je potrebné náležite spravovať systém RayPRO, s výhradou akýchkoľvek zákonných povinností tieto informácie ďalej uchovávať. Informácie, ktoré sú s vami spojené, sa spravidla uchovávajú dovtedy, kým ich už nebudete musieť uchovávať.

Za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti Vaše zákonné práva.

Ak anonymizujeme vaše osobné údaje (aby už nemohli byť s vami spojené) na výskumné alebo štatistické účely, môžeme tieto informácie používať bez časového obmedzenia bez ďalšieho upozornenia.

 1. Vaše zákonné práva

Za určitých okolností máte podľa právnych predpisov o ochrane údajov nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

 • Požiadať o prístup k svojim osobným údajom (všeobecne je to známe ako „žiadosť o prístup k údajom“). Umožní vám to získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme, a skontrolovať, či ich zákonne spracovávame.
 • Požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás máme. Umožní vám to opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o vás máme, ale možno budeme musieť overiť presnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete.
 • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Umožní vám to požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje žiadny dobrý dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. Máte tiež právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu (pozrite nižšie), keď sme možno vaše informácie spracovali nezákonne alebo keď sme povinní vymazať vaše osobné údaje na dodržanie miestnych právnych predpisov. Upozorňujeme však, že nie vždy budeme schopní vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie z konkrétnych právnych dôvodov, ktoré vám budú v prípade potreby oznámené v čase vašej žiadosti.
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v prípade, že sa spoliehame na legitímny záujem (alebo záujmy tretej strany) a vo vašej konkrétnej situácii sa vyskytne niečo, vďaka čomu chcete namietať proti spracovaniu z tohto dôvodu, pretože máte pocit, že to má vplyv na vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať, keď spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch môžeme preukázať, že máme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie vašich informácií, ktoré majú prednosť pred vašimi právami a slobodami.
 • Požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Vďaka tomu môžete požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
  • ak chcete, aby sme stanovili presnosť údajov;
  • ak je naše použitie údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali;
  • ak je potrebné, aby sme údaje uchovali, aj keď ich už nepožadujeme, pretože ich potrebujete na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; alebo
  • ste namietali proti nášmu použitiu vašich údajov, ale musíme overiť, či máme prevažujúce legitímne dôvody na ich použitie.
  • Požiadať o prenos vašich osobných údajov vám alebo tretej strane. Poskytneme vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, ktoré ste nám pôvodne poskytli, alebo na ktoré sme tieto informácie použili s cieľom uzavrieť zmluvu s vami.
  • Odvolať súhlas kedykoľvek, keď sa spoliehame na súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Toto však neovplyvní zákonnosť žiadneho spracovania uskutočneného pred odvolaním vášho súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť určité produkty alebo služby. V čase odvolania súhlasu vás budeme informovať, či je to váš prípad.

  Máte tiež právo požiadať nás, aby sme nespracúvali vaše osobné údaje na marketingové účely.

  Ktorékoľvek z týchto práv môžete uplatniť kedykoľvek tak, že sa s nami spojíte na adrese 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex ALEBO privacy@localhost.

  Slovník

  Druhy „právneho základu“

  Súhlas znamená spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že ste vyjadrili svoj súhlas vyhlásením alebo jasným súhlasom so spracovaním na konkrétny účel. Súhlas bude platný iba vtedy, ak ide o slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný údaj o tom, čo chcete. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa s nami spojíte.

  Legitímny záujem znamená záujem nášho podnikania na vedení a riadení nášho podnikania, aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie služby/produkty a najlepšie a najbezpečnejšie skúsenosti. Dbáme na to, aby sme zvážili a vyvážili prípadný vplyv na vás (pozitívny aj negatívny) a na vaše práva ešte predtým, ako spracujeme vaše osobné údaje pre naše oprávnené záujmy. Nepoužívame vaše osobné údaje na činnosti, kedy vplyv na nás prevažuje naše záujmy (pokiaľ nemáme váš súhlas alebo nie sú inak požadované alebo inak povolené právnymi predpismi). Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako posudzujeme naše legitímne záujmy proti možnému vplyvu na vás v súvislosti s konkrétnymi činnosťami, obráťte sa na nás.

  Plnenie zmluvy znamená spracovanie vašich údajov, ak je to potrebné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sme na vašu žiadosť prijali opatrenia pred uzavretím takejto zmluvy.

  Dodržiavanie zákonnej povinnosti znamená spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

  Tretie strany

  Interné tretie strany

  Ostatné spoločnosti v skupine Rayner pôsobiace ako spoloční prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ktorí majú sídlo v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a USA, poskytujú služby v oblasti správy IT a systémov a predkladajú správy vedeniu.

  Externé tretie strany

  Poskytovatelia služieb pôsobiaci ako sprostredkovatelia so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí poskytujú služby v oblasti správy IT a systémov.

  Regulačné orgány a iné orgány so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré za určitých okolností vyžadujú nahlasovanie činností spracovania.