Klauzula informacyjna – otrzymywanie informacji handlowych

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Rayner Intraocular Lenses Limited, Dominion Way 10, Worthing, West Sussex BN14 8AQ United Kingdom
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Rayner Intraocular Lenses Limited nadzoruje Dyrektor ds. prawnych, z którym można skontaktować się poprzez:
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) Przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)

Wysyłania komunikacji elektronicznej:

Zgoda na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową Administratora, bazą danych marketingowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie:

5.1 decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

5.2 wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy, mających zastosowanie do każdego z członków grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą,

5.3 standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską,

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

7.1 prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

7.2 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7.3 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.