Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zakres i warunki przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z serwisu dostępnego za pośrednictwem witryny https://rayner.com/pl/ (dalej: Serwis), zarządzanego przez Rayner Sp. z o.o we współpracy z Rayner.
 2. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności oraz Warunkami korzystania z Serwisu i akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki prywatności, nie powinien korzystać z Serwisu.

 

II. Definicje

 1. Rayner PL– Rayner sp. z o. o. Centrum Praskie Koneser Plac Konesera 12, budynek M 03-736 Warszawa
 2. Rayner – Rayner Intraocular Lenses Limited, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex, BN14 8AQ.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 4. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Partner – podmiot współpracujący z Rayner PL w dowolnym zakresie świadczenia Usług, w tym inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Rayner PL.
 6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 7. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych, oprogramowania oraz informacji opracowanych przez Rayner PL, dostępna za pośrednictwem witryny https://rayner.com/pl/
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (w tym Serwis).
 9. Usługi – usługi określone w punkcie III Polityki.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.).
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub Usług.
 13. Zawartość – wszystkie treści lub materiały zawarte w Serwisie, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy zawarte w Serwisie.
 14. Znaki – znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie.

 

III. Rodzaje i zakres Usług objętych Polityką

 1. Usługi Informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane Serwisie;
 2. Usługi Wyszukiwania – umożliwienie Użytkownikom zdalnego wyszukiwania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Rayner PL i wyświetlania informacji na ich temat zapisanych w Serwisie.
 3. Usługi Kontaktu – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania informacji do Rayner PL, zamówienia informacji lub zlecenia kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Usługi Pobierania – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych w Serwisie.
 5. Usługa Subskrybowania Biuletynu – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zapisania się za pośrednictwem dedykowanego formularza w serwisie na listę mailingową i subskrybowania zamówionych mailingów pochodzących od Rayner PL.
 6. Usługi Reklamowe – usługi polegające na publikacji materiałów reklamowych za pośrednictwem Serwisu jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o Internetowe narzędzia reklamowe takie jak bannery, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), itp.

 

IV. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Rayner PL świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Polityce oraz Warunkach korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał przez Serwis następujących treści:

3.1 powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Rayner PL lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,

3.2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Rayner PL nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, Rayner PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.

5. Rayner PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii u Użytkownika lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych Użytkownika.

 

V. Prawa własności Intelektualnej

 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte w Serwisie, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy są własnością Rayner PL lub zostały użyte przez Rayner PL za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Za pośrednictwem Serwisu mogą być udostępniane narzędzia informatyczne będące własnością Rayner PL lub spółek z nią współpracujących. W takim wypadku dostawca narzędzi udziela Użytkownikowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z udostępnianych za pośrednictwem Serwisu narzędzi informatycznych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Rayner PL kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.
 4. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie znaków pojawiających się w Serwisie. Wszelkie użycie znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Rayner PL wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Rayner PL lub inne uprawnione podmioty.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W czasie korzystania z Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych Danych osobowych, w szczególności podczas realizacji Usługi Kontaktu (Formularz kontaktowy, formularz zapytania), Usługi Newsletter (subskrypcja biuletynu).
 2. W każdym przypadku podawania przez Użytkownika Danych osobowych zostanie on poinformowany, m.in. o: administratorze danych, danych kontaktowych Oficera Bezpieczeństwa Danych Osobowych, celach oraz podstawie przetwarzania danych, możliwych odbiorcach danych, jak również prawach przysługujących mu w związku z przetwarzaniem jego danych.
 3. Za pośrednictwem Serwisu zbierane są jedynie takie Dane osobowe, które są niezbędne do jego działania, w tym realizacji Usług. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której one dotyczyły.
 4. Rayner PL przetwarza oraz zabezpiecza Dane Osobowe zgodnie z zapisami:

4.1.    Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4.2.    Ustawy o ochronie danych osobowych,

4.3.    innych właściwych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.

 1. Rayner PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

 

VII. Pliki cookie

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące plików cookie, znajdziesz w naszej polityce cookies, dostępnej tutaj.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rayner PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki. Jednakże zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki na łamach Serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na stronie Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Polityki oznacza ich akceptację.
 2. Treść Polityki może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili miejsca, gdzie został udostępniony.
 3. Niniejsza Polityka oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Polityka obowiązuję od 14/07/2022