Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Rayner Sp. z o.o.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w
 3. Rayner PL– Rayner sp. z o. o. Centrum Praskie Koneser Plac Konesera 12, budynek M 03-736 Warszawa, nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@rayner.com
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – wyślij zapytanie.
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, świadczące usługi wsparcia IT a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie:
  • 5.1 decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  • 5.2 wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy, mających zastosowanie do każdego z członków grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą,
  • 5.3 standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.