Warunki użytkowania strony www

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

Niniejsza witryna internetowa www.staging.rayner.com (“Witryna”) została stworzona i jest obsługiwana przez firmę Rayner Intraocular Lenses Limited (“Rayner”).

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają ważne informacje i określają Państwa prawa i obowiązki jako użytkowników tej witryny.

 1. Cel i skutek

Niniejsze Warunki użytkowania są prawnie wiążące i określają prawa i obowiązki firmy Rayner (“my” lub “nas”) oraz Państwa, jako użytkowników, w związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny oraz wszelkich usług, które oferujemy za jej pośrednictwem.

Rejestrując się u nas i/lub korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.  Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie wolno Ci korzystać z Witryny.

Możemy zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu poprzez zmianę tej strony.  Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu, czy nie wprowadziliśmy zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Korzystanie z Witryny będzie uznawane za akceptację takich zmian. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wiesz, czytasz i rozumiesz wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach.

 1. Inne obowiązujące warunki

Niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z Witryny:

Nasza Polityka Prywatności , która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Państwa lub które Państwo nam przekazują. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne.

Nasza Polityka dotycząca plików cookie , która określa informacje na temat stosowania plików cookie na Stronie.

 1. Informacje o nas

Firma Rayner Intraocular Lenses Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00615539, a nasza siedziba mieści się pod adresem 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex, BN14 8AQ.

 1. Niewłaściwe korzystanie z witryny

Możemy zawiesić lub natychmiast zakończyć korzystanie z Witryny, jeśli naszym zdaniem, użytkownik nadużywa jej lub jeśli narusza którykolwiek z niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, tych odnoszących się do następujących zabronionych sposobów korzystania z Witryny:

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • Modyfikować, adaptować, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, odsprzedawać, retransmitować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować żadnej części Strony;
 • Zamieszczać, przechowywać lub przekazywać jakichkolwiek informacji lub materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych lub w inny sposób obraźliwych lub niestosownych (według naszej oceny);
 • Zamieszczać, przechowywać lub przekazywać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogłyby stanowić lub stanowią przestępstwo lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy prawa;
 • Zamieszczać lub przekazywać jakichkolwiek reklam, promocji lub nagabywania o towary lub usługi bez naszej wyraźnej zgody;
 • Zakłócać (lub podejmować prób zakłócania) działania Strony. Zakłócenia takie obejmują ingerencję, pokonywanie lub obchodzenie jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa Strony lub próby takich działań;
 • Wykorzystywać Strony do celów niezgodnych z prawem;
 • Wykorzystywać Strony do zamieszczania, przechowywania lub przesyłania jakichkolwiek informacji lub oprogramowania zawierającego wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne szkodliwe lub zakłócające pracę komponenty;
 • Nadużywać funkcji poczty elektronicznej dostępnej na Stronie lub za jej pośrednictwem.
 1. Linki do innych stron internetowych

Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych lub zasobów. Nie kontrolujemy ani nie popieramy innych stron internetowych, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone. Nie dokonaliśmy przeglądu ani nie zatwierdziliśmy zawartości żadnej z takich innych stron internetowych.

Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za legalność, dokładność lub niewłaściwy charakter jakichkolwiek treści, reklam, produktów, usług lub informacji znajdujących się na lub za pośrednictwem innych stron internetowych, ani za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez korzystanie z takich treści lub poleganie na nich.

 1. Łączenie się z Witryną

Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do Strony należy uzyskać od nas uprzednią zgodę. Nie wolno tworzyć linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją.

Nie wolno umieszczać linków do Strony na stronach, których właścicielem nie jest Użytkownik.

Strona nie może być umieszczona w ramce na żadnej innej stronie, ani nie wolno tworzyć linków do żadnej części Strony poza stroną główną.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczenie linku bez uprzedzenia.

W przypadku chęci wykorzystania treści zawartych na Stronie w sposób inny niż opisany w niniejszych Warunkach, należy skontaktować się z iol_enquiries@rayner.com.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Witryna, materiały na niej zawarte oraz wszelkie usługi uzyskane lub dostępne za pośrednictwem Witryny są dostarczane przez nas bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Rayner wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym wszelkie gwarancje dotyczące adekwatności, dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie lub tego, że jest ona wolna od wad lub wirusów.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność i ryzyko za korzystanie z Witryny oraz wszelkie poleganie na niej lub na informacjach lub materiałach w niej zawartych.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Witryna i jej zawartość są udostępniane użytkownikowi bezpłatnie. Rayner wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za następujące kwestie:

 • Jakiekolwiek zaniedbanie ze strony Rayner w celu zapewnienia, że nie narusza ona praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • Oszustwa popełnione przez jakiegokolwiek użytkownika Witryny;
 • Jakikolwiek link na Witrynie do jakiejkolwiek innej witryny lub części Internetu;
 • Straty lub szkody spowodowane opóźnieniem lub błędami w Witrynie lub przestojem w jej działaniu, lub wynikające z nieudanego działania Internetu.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Rayner w przypadku i w zakresie, w jakim obowiązujące prawo zabrania takiego wyłączenia lub ograniczenia. Ustawowe prawa konsumentów korzystających z Witryny pozostają nienaruszone.

Rayner nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe, specjalne, przykładowe, karne lub inne szkody w ramach jakiejkolwiek umowy, zaniedbania lub ścisłej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej w jakikolwiek sposób z Witryną i/lub jej zawartością.

Rayner nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki typu denial-of-service lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek treści z Witryny lub z witryn, które są z nią powiązane.

Rayner nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których łącza znajdują się na Witrynie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.

Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z Witryny jest zaprzestanie korzystania z niej.

 1. Własność i ograniczenia w korzystaniu z Witryny

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Strony oraz materiałów na niej opublikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszelkie nasze prawa w tym zakresie są wyraźnie zastrzeżone.

 

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z Witryny do użytku osobistego oraz może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści zamieszczone w Witrynie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać ilustracji Rayner, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Nie wolno przedrukowywać, publikować, odsprzedawać lub redystrybuować materiałów Rayner w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nasz status (oraz status zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści zawartych w Witrynie musi być zawsze potwierdzony. Wszelkie zastrzeżenia na Witrynie muszą być odpowiednio reprodukowane.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości Strony do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części Strony z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, prawo do korzystania ze Strony wygasa natychmiast, a Użytkownik jest zobowiązany, według naszego uznania, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii materiałów, które zostały wykonane.

 1. Niepoleganie na informacjach

Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie jest ona przeznaczona do udzielania porad, na których należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na Stronie należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady.

Mimo że dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje zawarte na Stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści zawarte na Stronie są dokładne, kompletne lub aktualne, ani że są zgodne z prawem obowiązującym w jurysdykcji, z której uzyskują Państwo dostęp do Strony.

 1. Znaki towarowe

Rayner, Rayner Surgical i Rayner Intraocular Lenses są nazwami lub nazwami handlowymi firm należących do grupy firm Rayner.

Rayner, Raytrace, Centerflex, Superflex, M-flex, Raysoft, AVH Technology, Rayacryl, T-flex, Sulcoflex, M-flex T, C-flex, Advance, i-cataract, Ophteis, Methylvisc oraz logo Rayner są znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi firmy Rayner.

Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie daje Użytkownikowi prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, logo i/lub nazwy handlowej firmy Rayner.

 1. Wirusy

Nie gwarantujemy, że Strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać Strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony, serwera, na którym Strona jest przechowywana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony. Nie wolno atakować Strony za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service. Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, prawo użytkownika do korzystania z Witryny zostanie natychmiast wstrzymane.

 1. Zmiany na Stronie

Możemy od czasu do czasu aktualizować Stronę i w dowolnym momencie zmieniać jej zawartość. Należy jednak pamiętać, że wszelkie treści na Stronie mogą być nieaktualne w danym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że Strona lub jakakolwiek treść na niej zawarta będzie wolna od błędów lub pominięć.

 1. Jurysdykcja

Użytkownik decyduje się na dostęp do Strony na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa mających zastosowanie do niego.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie stosunki umowne i inne, które wynikają z Witryny, podlegają prawu Anglii. Poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami i/lub Stroną.

Kontakt z nami

Aby się z nami skontaktować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: iol_enquiries@rayner.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.